Se, Jeg gjør noe nytt

«Se, Jeg gjør noe nytt»

Det er ikke slik at vi forakter eller nedvurderer det som har vært før, men vi kan se tilbake på alt vi har opplevd med stor takknemlighet til Herren.

Det er faktisk slik at om vi ikke hadde opplevd det vi har erfart tidligere, ville vi sannsynligvis ikke vært i stand til å stå i det vi gjør i dag. Men nettopp på grunn av de mange sterke Gudsopplevelser, sammen med alle livserfaringene, gjør dette oss i stand til å møte nye utfordringer på en enda bedre måte.

Vi kan ikke leve på gamle velsignelser og opplevelser, men vi vil alltid være takknemlige for den tid som har vært og vi kan reise vårt «Eben-Eser», som betyr: «Til denne tid har Herren hjulpet oss.»

Med opplevelser, visdom, kunnskap og erfaringer vil vi med frimodighet se framover mot nye tider av vekkelse og seire for Guds rike i visshet om at Herren gjør Nye ting hele tiden, fordi Gud Er «Jahve», Han som Er nåets Gud. Han Er den Han Er! Og Guds Ord sier:

»Se, Nå er den velbehagelige tid. Se, Nå er frelsens dag!»

Ordet fra Herren til oss i dag og framover er derfor:                                                                            

« Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før. Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. For Jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse Min Ånd over din slekt, og Min velsignelse over dine etterkommere.» Jes.43,18-19 og 44,3

Gud gjør noe nytt Nå!                                                                                                                          

Ny frisk åpenbaring over det alltid samme, levende og kraftige evangeliet, som vil resultere i nye opplevelser, tegn, under og helbredelser til Guds ære og Jesu navn. Vi skal ikke hele tiden måtte minnes gamle tider og vitne om gamle mirakler, slik Israels menighet stadig vendte tilbake til, som da Gud gjorde vei gjennom Rødehavet og førte dem trykt over og samtidig fridde dem for alltid ut fra trellelivet i Egypt. 

Moses sa til Israels folket: «Frykt ikke! Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som Han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser Egypterne i dag skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til Meg? Si til Israels barn at de skal dra videre».2.Mos.14,13-15 Apropos; Å være stille betyr ikke å stå på stedet hvil. Herren sa; «dra videre!» 

Vi er en Josva- generasjon! Som skal innta nytt land, og høste inn det vi har sådd, men også det vi ikke har sådd. Vårt såkorn er Kristi evangelium, som er Guds kraft til frelse, helbredelse og glede i Den Hellige Ånd.

Nå er det nye tider, med nye opplevelser for alle!                                                                         

Jeg tenker spesielt på den «Nye generasjonen», som ikke kun består av unge i alder, men et folk i alle aldre, men med et ungt, friskt og fornyet sinn.

Gud gjør alltid nye ting

Gud talte og det ble! Og fordi Guds Ord lever, fortsetter alt å bli, til Guds ære.

Guddommen ER, Gud ER, Jesus ER, og Den Hellige Ånd ER

Det står om Jesus; at Han er Troens opphavsmann og fullender!

Ikke bare skapte Gud alt fullkomment i begynnelsen, men Han opprettholder også alt det Han skapte, og ikke bare det; Han fortsetter, og fortsetter og skape! 

Så sa Han som satt på tronen:                                                                                                                   

»Se, Jeg gjør alle ting nye.» Og Han sa til meg: «Skriv for disse ord er sanne og troverdige.» Og Han sa til meg: « Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling.» Åb.21,5-6

Paulus sier det slik:                                                                                                                                    

«Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil.1,6

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» 2.Kor.5,17

Herren trøster og leder sitt folk

«Herren trøster og leder sitt folk»

Uttrykket er hentet fra Jesaja 40,1-2 «Trøst, trøst Mitt folk», sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes   misgjerning er godtgjort. For fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder».

Her profeterer Jesaja om jødenes utfrielse fra fangenskapet i Babel, 200 år før det skjedde; at Jerusalems skulle bygges opp igjen og at templet igjen skulle bli grunnlagt. Budskapet handlet om; trøst og fred, om Messias komme og Hans fremtidige rike.

Utrykket: «Tal kjærlig» kan også oversettes med; »tal til hjerte»

Grunnen til at Gud trøster sitt folk her, kan også overføres til oss som lever i dag, nemlig at skylden er betalt. Dette skjedde da Jesus døde for all verdens synd og skyld på Korset for alle mennesker og hver den som tar imot dette budskapet i sitt hjerte blir et Guds barn.

Uttrykket «Mitt folk» viser til at det har skjedd en gjenopprettelse av eiendomsforholdet og at barnekåret er sikret hos Gud. Efeserbrevet åpenbarer, at«Kristus er vår fred» »Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved Ham har vi begge adgang til vår Far i ‘en Ånd».

Kristus er menighetens grunnvoll:
«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men  medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk- og Guds familie».

Kong Kyros er den eneste ikke-jøde som Bibelen kaller «den salvede og hyrde» og som ble det redskap Gud brukte til å befri Israelsfolket fra det babylonske fangenskapet og oppfylte med det profetien Jesaja proklamerte 200 år tidligere. Jesaja sier: «Jeg sier om Kyros: Han er Min hyrde, og han skal gjennomføre det som er til Mitt velbehag. Han sier til Jerusalem: Du skal gjenoppbygges, og til tempelet: Du skal bli grunnlagt!»  Og videre leser vi: «Så sier Herren til sin salvede, til Kyros som Jeg holder i høyre hånd, for å legge folkeslagene under ham og løse belte om livet på konger, for å åpne de doble dørene foran ham, så portene ikke skal være  lukket: Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseportene vil Jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil Jeg hogge av. Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at Jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud. For Min tjener Jakobs skyld, og Israel, Min utvalgte, har Jeg kalt deg ved navn. Jeg har gitt deg et hedersnavn, enda du ikke kjente Meg. Jeg er Herren, og det finnes ingen annen. Foruten Meg er det ingen Gud. Jeg spenner beltet om deg, enda du ikke har kjent Meg, for at de ved solens oppgang (Øst) og dens nedgang (Vest) kan kjenne at det er ingen foruten Meg.  Jeg er Herren, og det finnes ingen annen». (Øst og Vest kan også tolkes «til hele verden»).

Tilbake til Jesaja; 40, 3-5 profeteres det om Jesus Messias første komme, som også gjelder for oss i dag:

«Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: «Rydd Herrens vei! Gjør Hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal jevnes. De bratte steder skal bli til en slette og kupert landskap til flat mark. Herrens  herlighet skal åpenbares, og alle mennesker skal se det. For Herrens munn har talt».

Når vi mennesker trår feil, gjør feil valg og synder, vil det som regel alltid føre til konsekvenser. Det betyr ikke at Gud er ond og straffer, men det er vi som vendte oss bort fra Gud og må derfor ta konsekvensene. Fra Guds side er tilgivelsen allerede gitt, og veien er alltid åpen tilbake, og mer enn det, Han som er den rette og fullkomne far,    elsker deg og vil gi deg det beste Han kan gi, ja, dobbelt tilbake, som Han gjorde her for  Israels barn, som det står: «For fra Herrens hånd har hun fått  dobbelt for alle sine synder»

Konsekvensene ble sannelig store for Israel, som i 70 år var i fangenskap i Babylon før de kunne vende hjem igjen, men se hva Jeremia sier om gjenopprettelsen. (Jer.29,10-11) «For så sier Herren: Når de sytti årene for Babylon er fullført, da skal Jeg se til dere og la Mitt gode Ord gå i oppfyllelse for dere, og Jeg skal føre dere tilbake til dette stedet. For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp».

I Lukas 15 leser vi om Gud som den kjærlige Far i lignelsen om en mann som hadde to  sønner. Den yngste av dem sa til sin far: Far, gi meg arven min. Vi kjenner historien, hvordan han sløste bort hele arven og endte opp med å bo og spise sammen med svinene. Men da han kom til seg selv og sa: Jeg vil stå opp og gå til min far. Når var det han fikk tilgivelse? Var det når han kom hjem? Nei, jeg vil si;  det var i det øyeblikket han tok sitt livs viktigste beslutning, til hjertes omvendelse i sannhet.

Gud er en kjærlig, god og tilgivende Far, som allerede har tilgitt oss i Kristus Jesus.

Under Lovens tid og under Den gamle pakt, var veien både smal og kronglete, men i Kristus ble alt gjenopprettet, og veien ryddet. Hver dal ble hevet, hvert fjell og haug ble jevnet, de bratte steder ble til slette og kupert landskap ble til flat mark.

Vårt kall er å forklare dette for alt folket;
Alt er ferdig, frelsen fra Guds side er fullkommen i Kristus. Vi skal ikke lenger måtte streve i egen kraft eller gjerninger for å oppnå Guds rettferdighet, fordi vi ved troen har fått vår rettferdighet i Kristus Jesus.
Dette er evangeliet!
Loven kom ved Moses, Nåden og Sannheten kom ved Jesus Kristus! Ja, også Loven og profetene hadde hatt sin tid inntil Jesus! Bibelen forteller oss at vi lever i de siste tider og at Jesus snart kommer tilbake. Derfor er det viktig å arbeide mens det er dag, natten kommer da ingen kan arbeide.

Kongens ærend har hast!

Gud er lys, og i Ham finnes ikke mørke!

«Gud er lys, og i Ham finnes ikke mørke!»

Vi lever i en tid som bibelen beskriver for de siste tider.
Jesus underviser om dette, det samme gjør også Paulus, Jakob, Peter,
Johannes, Judas, og ikke minst Det gamle testamentet.
Tøffe, vanskelige og utfordrende tider på mange måter, som krig, hat, terror,
forfølgelse og uroligheter. Naturkatastrofer og ekstremvær, jordskjelv,
hunger, jordskred, pest og plager, og hvor nye sykdommer, epedemier og
pandemier stadig dukker oftere opp.
Men gjennom alt dette skinner løfter om vekkelsestider før Jesus kommer
tilbake. Hvor evangeliet om Jesus og Guds rike skal forkynnes i hele verden,
som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, Vi som tror
trenger ikke frykte, for DHÅ`s åpenbaring gir oss lys over profetordet og alle
løftene som Gud har gitt oss om, kraft, styrke, helse og beskyttelse i alle
tenkelige og utenkelige situasjoner.
Vi løfter blikket opp! «For vår hjelp kommer fra Herren, Han som skapte
himmelen og jorden. Han skal ikke la din fot gli ut. Din vokter skal ikke slumre.
Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren
er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller
ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din
sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid»

Mordrekai sa til dronning Ester:
«Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang».
Jeg tror at vi som har fått nåde til å leve i en tid som denne ( i avslutningen av
denne tidshusholdning), og har fått «oppdraget» om og lede mennesker til Jesus,
faktisk er med på menneskehistoriens viktigste epoke noen gang.

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden står det: Jorden var uformet
og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vann-
flatene. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.
Husk, om vi kan oppleve mørke tider og omstendigheter, som nevnt ovenfor, er
det alltid lys i Gud!

Det står et litt merkelig ord i 2.Mos.20, 20-21 ( om jeg tenker v.20 som 2020 og
v. 21 som 2021) v.20: Moses sa til folket: « Frykt ikke, Gud har kommet for å
prøve dere og for at Hans frykt skal stå for deres øyne».
(egen tolkning; for at folket skulle ha Gudsfrykt)
v.21: Folket sto langt unna, men Moses nærmet seg den mørke skyen der Gud var.

Gud hadde satt en mørk sky framfor seg, som en beskyttelse. Men Gud er lys!
I salmene står det: « Han gjorde mørket til sitt skjul. Tronhimmelen rundt Ham var
mørke vann og himmelens mørke skyer», og Job sier:
«Da lyste Hans lampe over mitt hode, ved Hans lys kunne jeg vandre i mørket».
Gud er Herre over både mørke og lys, derfor kan vi i Kristus Jesus vandre
frimodig i Guds lys, mitt i en vanskelig og mørk verden.
I Paulus brev til Kolosserene leser vi: « Vårt liv er skjult med Kristus i Gud».
Tryggere kan vi vel ikke være?

Du er viktig for Gud, og sammen er vi som en sterk arme`
Med Guds fulle rustning på, er vi i stand til å stå imot på den onde dag og bli
stående etter å ha vunnet seier i alle ting.

Jesus er verdens lys og vi skal få lov til å reflektere Han i denne verden!

Vår proklamasjon: Jeg er hva Guds Ord sier jeg er – Jeg har hva Guds Ord
sier jeg har – Jeg kan gjøre hva Guds Ord sier jeg kan gjøre-
Guds Ord er Sannhet – Guds Ord er evig.

Velsignelsen:
«Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånd`s samfunn
være med dere alle».

Et frihets år

Et Frihetsår, som kan bli ditt Jubelår!

Hvordan skal vi oppleve det

Hvordan kan vi leve det  

Hvordan kan vi formidle det

Jeg siterer et utdrag fra 3.Mos.25: « På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et Jubelår(frigivelsesår) for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt».                                 

På forsoningsdagen!                                                                                                                                       

I Den gamle pakt var dette den dagen da øverstepresten alene en gang i året gikk inn i Det Aller Helligste med blod av dyr, som han ofret for seg selv og for folkets synder. Dette er et symbolsk bilde for oss, inntil den tiden som er nå.                                                                              

For oss i dag, handler dette om Kristus, som er Øversteprest for Den Nye pakt. (jeg siterer)  » Men Kristus er kommet som Øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si; som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod gikk Han inn i Helligdommen èn gang for alle og kjøpte oss fri for evig. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret Seg selv fram som et feilfritt offer for Gud».                                 

Derfor er Kristus mellommann for en Ny pakt. Han døde å kjøpte oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem». 

Vi som lever i Den Nye pakt er alle blitt forsonet med Gud, (fått tilgivelse) ved Kristus Jesus på korset. Jeg siterer: « Men alt dette er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres. For Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham» «Vi som var døde i våre synder og overtredelser, har Han nå, gjort levende sammen med seg selv og Han har tilgitt oss alle våre overtredelser. Han har slettet ut skyldbrevet, som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Det tok Jesus bort, ved at Han naglet det til korset.  Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig, da Han triumferte over dem på korset».

I Kristus er alt gjort ferdig for alle som vil ta imot Ordet!

«For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn,den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».Joh.3,16…

Hvordan vi kan leve Kristus livet og hvordan vi kan formidle det, er det selvfølgelig veldig mye å si noe om. Jesus i evangeliene er vårt første og største eksempel, Han som selv er Ordet, inspirert/innåndet/innblåst av Den Hellige Ånd.                                                                      

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».2.Tim.3,16-17

Da Jesus begynte sin Messias gjerning på jorden, proklamerte Han ut fra Jesaja 61.kapittel, som på mange måter kan sammenlignes med 3.Mos.25 om Jubel/frihetsåret:

«Herrens Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt Meg for å forbinde/helbrede dem som har et sønderbrutt hjerte,  for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette de bundne og undertrykte fri, for å rope ut et nådens år fra Herren».

Som vi mottok Kristus Jesus som Frelser og Herre, (av nåde ved Guds Sønns tro) 

vil vi også leve Kristus livet, og være ledet av Den Hellige Ånd.

Vi vil formidle og forkynne Kristi evangelium i kjærlighet og i Den Hellige Ånds kraft, som de gode nyheter, om at synden er sonet og gjelden betalt.   

Gud har i Kristus gjenopprettet alt som var ødelagt på grunn av syndefallet i Edens hage.

Vi lever i gjenopprettelsens, frihetens- og nådens år! 

Vær bare veldig frimodig og sterk!

«For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd». Og når Gud er for deg, hvem kan da være imot deg?

Men som det er skrevet:

«Det øye ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham».

Vær velsignet!

Evangeliet Guds kraft til frelse

Evangeliet Guds kraft til frelse:

De fire evangeliene i Det nye testamente, forteller om Jesus; hvem Han er, hva Han sa og
gjorde, Hans lidelse, død og oppstandelse. Undervisningen om DHÅ til alle troende, som er
kraften til å fullføre misjonsbefalingen med tilhørende tegn, under og mirakler.

Jesus sa til dem: « Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal
følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, og i
sine hender skal de ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade
dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske» Mr.16,15-18

Evangeliet ”er det glade budskap” (Godt Nytt) Hvorfor? Fordi Jesus på korset åpnet en ny og
levende vei helt inn til Gud Fader for alle mennesker.
«Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. så Han ikke lenger tilregner oss våre
overtredelser»2.Kor.5,19
Derfor kan vi nå med frimodighet gå helt inn til nådens trone i himmelen, på grunn av Jesu
blod og fordi vi i frelsen har fått Guds rettferdighet.Heb.10,19-20
» Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse»
Rom.4,25.

Evangeliet er budskapet om nåde, ikke dom: » For så høyt har Gud elsket verden at Han
ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved Ham « Joh.3,16-17

Den Hellige Ånd overbeviser og åpenbarer for oss Ordet som vi hører.
Jesus sier om Den Hellige Ånd: »Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og
om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om rettferdighet, fordi Jeg
går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt»
Joh.16,8-11

Hvordan blir vi frelst:
« Så kommer da troen (Guds Sønns tro) som et resultat av det vi hører- når vi hører Guds
Ord» (eller leser Bibelen) Rom.10,17 « For med hjertet tror en til rettferdighet og med
munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort
til skamme» Rom.10,10-11

Ønsker du å ta imot Jesus nå, kan du be denne frelsesbønn:
Jesus, jeg tror at du er Guds Sønn, og at du døde for mine synder.
Jeg tror at du sto opp igjen fra de døde og at du lever i all evighet.
Jesus, jeg vil at du skal være min Herre og jeg inviterer deg inn i mitt liv.
Jeg takker deg for at frelsen er ferdig, og at jeg fra nå er et Guds barn. Amen.

Gratulerer du en nå et Guds barn!
Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan gå videre på veien med Jesus.

Menigheten i tiden

Menigheten i tiden

Vi lever i avslutningen av tiden før Jesu andre komme, som bibelen klart sier vil være både
utfordrende og vanskelig. Bibelen bruker uttrykket «harde tider», som kan tolkes med; farlig,
grusom, smertefull, vanskelig å håndtere, et samfunn som er blottet for dyd, men har
overflod av ondskap.

I begynnelsen av Johannes Åpenbaring kan vi lese Åndens budskap til de sju menighetene i
Lilleasia, som representerer menigheten til alle tider, men også spesielt i endetiden.
Johannes begynner først med en hilsen til de sju menighetene på denne måten: «Nåde være
med dere og fred fra Ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er
foran Hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, Den førstefødte av de døde og
Herskeren over kongene på jorden. Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt
eget blod, og som har gjort oss til konger og prester for sin Gud og Far- Ham tilhører æren og
herredømmet i all evighet! Amen». Budskapet var bl.a.: Den som har øre, han høre hva
Ånden sier til menighetene! Frykt ikke! Vær tro inntil døden, og Jeg skal gi deg livets krone. I
tider av forfølgelse, mangel på kjærlighet, umoral, lunkenhet og åndelig død, var budskapet;
» Ta vare på Guds Ord og hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din». Se, Jeg står
for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og
holde måltid med ham, og ham med Meg. Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på
Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. Den som har øre,
han høre hva Ånden sier til menighetene».

I begynnelsen av Matteus evangelium tjuefem leser vi Jesu lignelse om de kloke og
uforstandige jomfruene, som først og fremst handler om å være rede når Jesus kommer
tilbake, men et bilde på menigheten som en ren jomfru, som har bevart kjærlighets ilden og
«åpenbaringen» i hjertet, ikke bare en teoretisk bekjennelse ut fra intellektet og
menneskelig kunnskap.

Da Gud sendte Sin Sønn, var det mer enn et sterkt og spektakulært øyeblikk, det
representerte en helt ny tid i Guds plan, for å frelse og forløse menneskene. Nådens tid
begynte, menigheten og Den Hellige Ånds tidshusholdning, med en Ny lov, et Nytt bud, en
Ny pakt, og et Nytt budskap, i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft.

Skillet mellom menneskene og Gud ble tatt bort og Den Hellige Ånd kom som en mektig kraft
i tegn og under og mirakler, som gjelder for alle troende over hele verden.

Vi lever i en verden med en rivende utvikling på alle felt, på både ondt og godt. Med nye
normer og legalisering, som ryster ved grunnleggende bibelske sannheter, noe som vil kunne
påvirke kirkene og menighetene ved å kompromisse på bibelens klare budskap..

Utvendig kan det se så religiøst og fint ut, men innholdet mangler en stor del av Guds kraft,
lys og åpenbaring. Men midt i en slik tid sa Jesus: « Jeg vil bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få
makt over den. Og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal
være bundet i Himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i Himmelen».

Menigheten er mer viktig enn noen gang, som et fristed, hvor alle mennesker og kulturer
kan komme og finne hvile for sine sjeler. Høre de gode nyhetene, som er Guds nådes
evangelium, Guds kraft til frelse til alle som velger å tro budskapet de hører.

Jesus sa: « Som Min Far utsendte Meg, sender også Jeg dere».

Jesus har gitt alle troende et oppdrag, og med dette oppdraget følger en utrustning,
autoritet og ikke minst full oppbakking under tiden, som gjør oss i stand til å fullføre
oppdraget til Jesu ære.

« I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I Ham
blir også vi bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden»

Det er fint å være med på noe større enn seg selv, og vi er kalt til å være med på og bygge

Guds menighet på et hvert sted over hele verden.

Vær bare veldig frimodig og sterk, Herren er med deg!

Rydd Herrens vei

« Rydd Herrens vei!»

Bibelen forklarer at vi lever i en bestemt tidshusholdning eller tidsalder. Dette vil være den siste tidsalder før opprykkelsen, som er når Jesus kommer tilbake annen gang for å hente dem som venter på Ham.

Dette vil sannsynligvis skje ved inngangen til det bibelen kaller for; Den store trengsels tid og før opprettelsen av Fredsriket, som skal vare i tusen år, og hvor Jesus, Rettferdighetens konge skal regjere ut fra Jerusalem.

I Eden levde Adam og Eva i uskyldighetens tidsalder, deretter; samvittighetens tidsalder, som varte frem til Lovens tidsalder.

Loven og profetene hadde sin tid fram til Jesus.

Vi lever i dag i en tidsalder som består av tre begreper, nemlig; Nådens tid, Den Hellige Ånds tid, Kirken- og menighetens tidsalder.

Selv om Martin Luther under reformasjonen på 1500 tallet fikk ryddet opp i en mengde ritualer, rettsregler og teologiske oppfatninger, har det også senere vært nødvendig med omfattende opprydding. Jeg tror fortsatt det trengs å «rydde Herrens vei», og det finnes fortsatt en del gamle måter å tenke på, og en hel del kulturelle og teologiske oppfatninger.

Vi er kalt til å «rydde Herrens vei», som betyr at kirkene- og menighetene skal være både synlige, tydelige og gjøre det enklere for folk flest. Både til å se Guds nåde- og finne fram til troen og frelsen i Kristus Jesus.

700 år før Kristus skriver profeten Jesaja og sier: «Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei!» Dette er en profeti som oppfylles med døperen Johannes, som gjentar dette og sier: «Røsten av en som roper i ødemarken: Forbered Herrens vei. Gjør Hans stier rette».

Vi har vel i stor grad gjort stiene heller krokete for folket?

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø».

Paulus sier: «For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst».

«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave».

Vær frimodig og sterk, vitne om Guds nådes evangelium over alt!

Tur til Israel

Klikk på bildet for å se full størrelse.
Klikk på bildet for å se full størrelse.

Å reise til Jerusalem og Israel har vært en drøm i årevis for mange av oss.  Se hvor Jesus forkynte, og hvor Han gikk omkring.  Men også oppleve landskapet hvor Abraham, David, Peter, Johannes og mange av de andre trosheltene, levde i.

14 personer fra DKS reiste til Israel 27. september, 2013.  Vi bodde de 4 første dagene på Hashimi Hotel i Gamlebyen, Jerusalem. Dette hotellet ligger ganske nærme Damaskus-porten, i den palestinsk-arabiske bydelen.  I bildet over er dette distriktet ”oppe til venstre”.  Klikk på bildene for å se full størrelse.  Bruk TILBAKE-knappen i din nettleser for å komme tilbake til denne artikkelen.

 

Utsiktspunkt sørsiden
Utsiktspunkt sørsiden

Når Anne Gretha begynte å snakke om en tur til Israel var det mange som tenkte “Nå eller aldri”. Her er vi på et utsiktspunkt på sørsiden av Jerusalem.  Fra dette punktet kan man blant annet se det moderne Jerusalem, Gamlebyen, Tempelhøyden, Oljeberget og Hinnoms dal.  En mektig åndsatmosfære var tilstede her hvor vi kunne se ut over den jødiske og kristne sivilisasjonens vugge.

 

Vår guide underviser
Vår guide underviser

Vår jødiske guide, Mikal, forteller frimodig om Abraham og Sara med stor innlevelse. Etter å ha hørt hennes versjon forstår vi hvor store likhetstrekk det er mellom kristen og jødisk forståelse av det gamle testamentet. Bare synd at israelerne ennå ikke forstår at Isak er et bilde på Guds Lam, Jesus.  Han som ikke ble spart, men måtte lide for våre synder og misgjerninger.

 

Gate i Gamlebyen
Gate i Gamlebyen

Her kommer gjengen etter en lang spasertur. Slik ser det ut i de trange gatene i Gamlebyen.  Vi er snart tilbake på hotellet.  Er noen slitne?  Neida, og i hvert fall ikke mormor.

Dette bildet bør byttes ut med et bedre, som viser Klippemoskeen i bakgrunn
Dette bildet bør byttes ut med et bedre, som viser Klippemoskeen i bakgrunn

Utsikt fra takterassen på hotellet.

 

Fra den tradisjonelle Via Dolorosa
Fra den tradisjonelle Via Dolorosa

Fra en tur på den tradisjonelle Via Dolorosa.  Vår energiske guide peker og forklarer.

Mange ting å fortelle om på Via Dolorosa
Mange ting å fortelle om på Via Dolorosa

Fra samme tur på Via Dolorosa.

 

Ikke vær lat, klikk på bildet da vel.
Ikke vær lat, klikk på bildet da vel.

 Her alle 14 turdeltagerne i Betlehem, foran Fødselskirken.

Fra venstre:  Øyvind, Hanna, Angele, Jonelle, Katarina, Heidi, Hans, Anne Lise, Michelle, Dana, Cato, Berit, Frans, Anne Gretha.

To litauere foran det golde landskapet i Samaria
To litauere foran det golde landskapet i Samaria

Mange ble sjokkert over hvor goldt landskap det var å se. Her fra Samaria, like ved huset til den barmhjertige samaritan.

Ved elven Jordan
Ved elven Jordan

Ved elven Jordan. Vannet hadde grønnbrun farge, på grunn av alger. Døperen Johannes døpte i denne elven. På andre siden av elven ser vi det arabiske landet Jordan.

På toppen av Masada festning
På toppen av Masada festning

Jentene har oppdaget en bitteliten mus på toppen av festningen Masada. Heidi peker mot gjemmestedet til musa. I bakgrunnen ser man Dødehavet. Fjellene i horisonten bak er det arabiske landet Jordan.

Her er den lille krabaten
Her er den lille krabaten

Her er musa. Angele klarte å få et godt foto av den lille krabaten.

Bading i Dødehavet
Bading i Dødehavet

Damene ble helt ville når de kunne leke med vann og leire i Dødehavet.  Som små unger.  Ingen vannskrekk å se på Heidi.

I båt på den Galileiske sjø
I båt på den Galileiske sjø

Båttur på den galileiske sjø. Jammen heiste israelerne det norsk flagget og spilte vår nasjonalsang. Heldigvis ble det ikke noe snakk om den pinlige Oslo-avtalen.

Damene gjør seg klare
Damene gjør seg klare

 Skal de synge, eller hva?  Nei, det er vel bare en foto-sesjon.

På vei til møte i en Messiansk menighet
På vei til møte i en Messiansk menighet

 Bilde fra Tel Aviv. Her er vi på spasertur langs middelhavet, på vei til å besøke en messiansk menighet. Vi gikk i 20 minutter og besøkte en menighet i Jaffa. Kveldssola skinner fra vest.

Michelle og Dana er i godt humør
Øyvind, Michelle og Dana er i godt humør

Tel Aviv minner om en spansk kystby.  Strandpromenade, hoteller, restauranter og mye turister.

Dette var en kjempeflott tur, som må gjentas, når anledningen byr seg.

 

 

 

 

 

 

Meningen med livet

[title size=”2″]Meningen med livet[/title]

Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med Guds DNA, født etter Guds forordning og med en ånd som skal leve evig.

Mennesket er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.

Meningen med livet er først og fremst at vi skal være Guds barn, og det er vi, ved at vi tar imot og tror på Guds sønn Jesus Kristus og lever som bekjennende kristne.

Når vi dør flytter ånden og sjelen ut av kroppen og livet fortsetter på andre siden, hvor vi får en helt ny og uforgjengelig kropp. Meningen med livet må derfor sees i et evighetsperspektiv, på grunn av at vi alle er evighetsvesener.

Da vi alle skal leve evig vil det være av største betydning hvordan vi velger å leve vårt”korte” liv på jorden.

Bibelen sier bl.a.: ”Den som har Sønnen har livet!” Og Jesus selv sier: ” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Min Far uten ved Meg.”

“Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på Meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø”.

 

Arvesynden

[title size=”2″]Arvesynden[/title]

Hva er arvesynden og gjelder den fortsatt?

På grunn av de første menneskene Adam og Eva syndet, kom synden inn i verden og synden trengte gjennom til hele menneskeheten og besmittet alle. Dette betyr at vi alle har syndet og mangler Guds ære. Og med synden kom sykdom og død.

Dette er arvesynden. Arvesynden resulterte i at vi ikke lenger hadde adgang til Gud, og fordi Gud hater synd ble veien til Gud blokkert. Menneskene kunne ikke lenger ha direkte kontakt med Gud, men måtte ta med seg det påbudte offerdyr til Øverstepresten, som så måtte ofre dyret og gjøre soning for det enkelte menneskets synder.

Men dette endret ikke situasjonen, det ga bare litt bedre samvittighet for en tid.

Men Gud hadde en frelsesplan!

Jesus ble født inn i verden og er det fullkomne stedfortredne offer, det står at Han har ved ett offer for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget, dvs, alle dem som har tatt imot Jesu fullkomne forsoningsverk og tror på Ham.

Dette skjedde da Jesus døde på korset for all verdens synd, dvs, all synd som var gjort, helt fra Adam og frem til Jesus kommer tilbake. Jesus åpnet igjen adgangen til Gud, da Han ropte ut på korset: Det er fullbrakt! ” Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus ”.

Arvesyndens konsekvenser i dag er at vi lever under forgjengeligheten. Men etter at Jesus døde på korset, åpnet han mulighetene og adgangen for alle mennesker til å kunne ha en personlig og direkte kontakt med ham.
Bibelen sier det så klart: ” Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.”