Et frihets år

Et Frihetsår, som kan bli ditt Jubelår!

Hvordan skal vi oppleve det

Hvordan kan vi leve det  

Hvordan kan vi formidle det

Jeg siterer et utdrag fra 3.Mos.25: « På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et Jubelår(frigivelsesår) for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt».                                 

På forsoningsdagen!                                                                                                                                       

I Den gamle pakt var dette den dagen da øverstepresten alene en gang i året gikk inn i Det Aller Helligste med blod av dyr, som han ofret for seg selv og for folkets synder. Dette er et symbolsk bilde for oss, inntil den tiden som er nå.                                                                              

For oss i dag, handler dette om Kristus, som er Øversteprest for Den Nye pakt. (jeg siterer)  » Men Kristus er kommet som Øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si; som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod gikk Han inn i Helligdommen èn gang for alle og kjøpte oss fri for evig. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret Seg selv fram som et feilfritt offer for Gud».                                 

Derfor er Kristus mellommann for en Ny pakt. Han døde å kjøpte oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem». 

Vi som lever i Den Nye pakt er alle blitt forsonet med Gud, (fått tilgivelse) ved Kristus Jesus på korset. Jeg siterer: « Men alt dette er av Gud. Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres. For Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham» «Vi som var døde i våre synder og overtredelser, har Han nå, gjort levende sammen med seg selv og Han har tilgitt oss alle våre overtredelser. Han har slettet ut skyldbrevet, som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Det tok Jesus bort, ved at Han naglet det til korset.  Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig, da Han triumferte over dem på korset».

I Kristus er alt gjort ferdig for alle som vil ta imot Ordet!

«For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn,den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».Joh.3,16…

Hvordan vi kan leve Kristus livet og hvordan vi kan formidle det, er det selvfølgelig veldig mye å si noe om. Jesus i evangeliene er vårt første og største eksempel, Han som selv er Ordet, inspirert/innåndet/innblåst av Den Hellige Ånd.                                                                      

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning».2.Tim.3,16-17

Da Jesus begynte sin Messias gjerning på jorden, proklamerte Han ut fra Jesaja 61.kapittel, som på mange måter kan sammenlignes med 3.Mos.25 om Jubel/frihetsåret:

«Herrens Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt Meg for å forbinde/helbrede dem som har et sønderbrutt hjerte,  for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette de bundne og undertrykte fri, for å rope ut et nådens år fra Herren».

Som vi mottok Kristus Jesus som Frelser og Herre, (av nåde ved Guds Sønns tro) 

vil vi også leve Kristus livet, og være ledet av Den Hellige Ånd.

Vi vil formidle og forkynne Kristi evangelium i kjærlighet og i Den Hellige Ånds kraft, som de gode nyheter, om at synden er sonet og gjelden betalt.   

Gud har i Kristus gjenopprettet alt som var ødelagt på grunn av syndefallet i Edens hage.

Vi lever i gjenopprettelsens, frihetens- og nådens år! 

Vær bare veldig frimodig og sterk!

«For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens Ånd». Og når Gud er for deg, hvem kan da være imot deg?

Men som det er skrevet:

«Det øye ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham».

Vær velsignet!