Gud er lys, og i Ham finnes ikke mørke!

«Gud er lys, og i Ham finnes ikke mørke!»

Vi lever i en tid som bibelen beskriver for de siste tider.
Jesus underviser om dette, det samme gjør også Paulus, Jakob, Peter,
Johannes, Judas, og ikke minst Det gamle testamentet.
Tøffe, vanskelige og utfordrende tider på mange måter, som krig, hat, terror,
forfølgelse og uroligheter. Naturkatastrofer og ekstremvær, jordskjelv,
hunger, jordskred, pest og plager, og hvor nye sykdommer, epedemier og
pandemier stadig dukker oftere opp.
Men gjennom alt dette skinner løfter om vekkelsestider før Jesus kommer
tilbake. Hvor evangeliet om Jesus og Guds rike skal forkynnes i hele verden,
som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, Vi som tror
trenger ikke frykte, for DHÅ`s åpenbaring gir oss lys over profetordet og alle
løftene som Gud har gitt oss om, kraft, styrke, helse og beskyttelse i alle
tenkelige og utenkelige situasjoner.
Vi løfter blikket opp! «For vår hjelp kommer fra Herren, Han som skapte
himmelen og jorden. Han skal ikke la din fot gli ut. Din vokter skal ikke slumre.
Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren
er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller
ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din
sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid»

Mordrekai sa til dronning Ester:
«Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang».
Jeg tror at vi som har fått nåde til å leve i en tid som denne ( i avslutningen av
denne tidshusholdning), og har fått «oppdraget» om og lede mennesker til Jesus,
faktisk er med på menneskehistoriens viktigste epoke noen gang.

I begynnelsen da Gud skapte himmelen og jorden står det: Jorden var uformet
og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vann-
flatene. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.
Husk, om vi kan oppleve mørke tider og omstendigheter, som nevnt ovenfor, er
det alltid lys i Gud!

Det står et litt merkelig ord i 2.Mos.20, 20-21 ( om jeg tenker v.20 som 2020 og
v. 21 som 2021) v.20: Moses sa til folket: « Frykt ikke, Gud har kommet for å
prøve dere og for at Hans frykt skal stå for deres øyne».
(egen tolkning; for at folket skulle ha Gudsfrykt)
v.21: Folket sto langt unna, men Moses nærmet seg den mørke skyen der Gud var.

Gud hadde satt en mørk sky framfor seg, som en beskyttelse. Men Gud er lys!
I salmene står det: « Han gjorde mørket til sitt skjul. Tronhimmelen rundt Ham var
mørke vann og himmelens mørke skyer», og Job sier:
«Da lyste Hans lampe over mitt hode, ved Hans lys kunne jeg vandre i mørket».
Gud er Herre over både mørke og lys, derfor kan vi i Kristus Jesus vandre
frimodig i Guds lys, mitt i en vanskelig og mørk verden.
I Paulus brev til Kolosserene leser vi: « Vårt liv er skjult med Kristus i Gud».
Tryggere kan vi vel ikke være?

Du er viktig for Gud, og sammen er vi som en sterk arme`
Med Guds fulle rustning på, er vi i stand til å stå imot på den onde dag og bli
stående etter å ha vunnet seier i alle ting.

Jesus er verdens lys og vi skal få lov til å reflektere Han i denne verden!

Vår proklamasjon: Jeg er hva Guds Ord sier jeg er – Jeg har hva Guds Ord
sier jeg har – Jeg kan gjøre hva Guds Ord sier jeg kan gjøre-
Guds Ord er Sannhet – Guds Ord er evig.

Velsignelsen:
«Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånd`s samfunn
være med dere alle».