Se, Jeg gjør noe nytt

«Se, Jeg gjør noe nytt»

Det er ikke slik at vi forakter eller nedvurderer det som har vært før, men vi kan se tilbake på alt vi har opplevd med stor takknemlighet til Herren.

Det er faktisk slik at om vi ikke hadde opplevd det vi har erfart tidligere, ville vi sannsynligvis ikke vært i stand til å stå i det vi gjør i dag. Men nettopp på grunn av de mange sterke Gudsopplevelser, sammen med alle livserfaringene, gjør dette oss i stand til å møte nye utfordringer på en enda bedre måte.

Vi kan ikke leve på gamle velsignelser og opplevelser, men vi vil alltid være takknemlige for den tid som har vært og vi kan reise vårt «Eben-Eser», som betyr: «Til denne tid har Herren hjulpet oss.»

Med opplevelser, visdom, kunnskap og erfaringer vil vi med frimodighet se framover mot nye tider av vekkelse og seire for Guds rike i visshet om at Herren gjør Nye ting hele tiden, fordi Gud Er «Jahve», Han som Er nåets Gud. Han Er den Han Er! Og Guds Ord sier:

»Se, Nå er den velbehagelige tid. Se, Nå er frelsens dag!»

Ordet fra Herren til oss i dag og framover er derfor:                                                                            

« Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før. Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. For Jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse Min Ånd over din slekt, og Min velsignelse over dine etterkommere.» Jes.43,18-19 og 44,3

Gud gjør noe nytt Nå!                                                                                                                          

Ny frisk åpenbaring over det alltid samme, levende og kraftige evangeliet, som vil resultere i nye opplevelser, tegn, under og helbredelser til Guds ære og Jesu navn. Vi skal ikke hele tiden måtte minnes gamle tider og vitne om gamle mirakler, slik Israels menighet stadig vendte tilbake til, som da Gud gjorde vei gjennom Rødehavet og førte dem trykt over og samtidig fridde dem for alltid ut fra trellelivet i Egypt. 

Moses sa til Israels folket: «Frykt ikke! Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som Han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser Egypterne i dag skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til Meg? Si til Israels barn at de skal dra videre».2.Mos.14,13-15 Apropos; Å være stille betyr ikke å stå på stedet hvil. Herren sa; «dra videre!» 

Vi er en Josva- generasjon! Som skal innta nytt land, og høste inn det vi har sådd, men også det vi ikke har sådd. Vårt såkorn er Kristi evangelium, som er Guds kraft til frelse, helbredelse og glede i Den Hellige Ånd.

Nå er det nye tider, med nye opplevelser for alle!                                                                         

Jeg tenker spesielt på den «Nye generasjonen», som ikke kun består av unge i alder, men et folk i alle aldre, men med et ungt, friskt og fornyet sinn.

Gud gjør alltid nye ting

Gud talte og det ble! Og fordi Guds Ord lever, fortsetter alt å bli, til Guds ære.

Guddommen ER, Gud ER, Jesus ER, og Den Hellige Ånd ER

Det står om Jesus; at Han er Troens opphavsmann og fullender!

Ikke bare skapte Gud alt fullkomment i begynnelsen, men Han opprettholder også alt det Han skapte, og ikke bare det; Han fortsetter, og fortsetter og skape! 

Så sa Han som satt på tronen:                                                                                                                   

»Se, Jeg gjør alle ting nye.» Og Han sa til meg: «Skriv for disse ord er sanne og troverdige.» Og Han sa til meg: « Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Den som tørster, vil Jeg gi av kilden med livets vann uten betaling.» Åb.21,5-6

Paulus sier det slik:                                                                                                                                    

«Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil.1,6

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» 2.Kor.5,17